Djelatnosti

Home / Djelatnosti

AUTOMATSKA DOJAVA PODATAKA "ADOS"

Sami smo razvili i danas proizvodimo vlastiti sustav dojave podataka o vodostajima. Prijenos podataka je pomoću GSM i GPRS tehnologije, a za mjerenje vodostaja koristimo različite tipove senzora.


OBRADA PODATAKA

Sva mjerenja i prikupljene podatake u stanju smo brzo i kvalitetno obraditi i to po WMO i BHP standardima. Raspolažemo sa vlastitim programima za obradu podataka, te sa obučenim stručnim kadrom. Sve obrađene podatke pohranjujemo u vlastitu bazu podataka HIS 2000 HIDROING.


USPOSTAVA LIMNIGRAFSKIH POSTAJA

U Republici Hrvatskoj najviše uspostavljenih limnigrafskih uređaja su proizvodi tvornice Seba i OTT. Jedan broj limnigrafskih postaja opremljen je limnigrafima tipa HMV i HMV-S, domaće proizvodnje. Sve više su prisutni i limnigrafi kojima je senzor sonda koja hidrostatski pritisak pretvara u razinu vode. Ukoliko se želi dojava podataka, koriste se odgovarajući senzori (digitalni ili analogni). Za kontrolu ispravnosti rada bilo kojeg od navedenih limnigrafa koristi se fiksna vodokazna letva sa standardnom podjelom na 2 cm. Na taj način u svakom trenutku osigurana je pouzdana kontrola ispravnosti rada limnigrafa.


USPOSTAVA VODOKAZNIH POSTAJA

Na odabranoj mikrolokaciji vršimo montažu vodokaznih letvi. Uglavnom se rade vertikalne (stepenaste) ili kose vodokazne letve. Za vertikalne vodokazne letve koristimo emajlirane ploče sa podjelom od 2 centimetra. Kose vodokazne letve rade se posebno u radionici naših kooperanata.


TERENSKA MJERENJA

Za izradu krivulje protoka izvodimo potrebna terenska mjerenja. Uglavnom se mjerenja vrše pomoću hidrometrijskog krila, a u određenim situacijama posudom ili plovcima. Raspolažemo sa većim brojem krila i sa potrebnom opremom i za najzahtjevnija mjerenja (Dunav, Sava, Drava, Kupa). Koristimo hidrometrijska krila proizvođača SEBA i OTT. U suradnji sa ovlaštenim laboratorijima i za njihove potrebe obavljamo uzimanje uzoraka otpadnih voda u različitim industrijama. Simultano sa uzimanjem uzoraka mjerimo i protoke otpadnih voda.